Home

 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวโอลิมปิกวิชาการ ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)


การเข้าร่วมกิจกรรม 1 Day Camp 

    สสวท. รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม 1 Day Camp "จุดประกาย....ให้น้องสู่เส้นทางโอลิมปิกวิชาการ" ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1602 อาคารอำนวยการ สสวท.  เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

     น้องๆ จะได้พบกับพี่ๆ ที่เป็นนักเรียนและผู้แทนประเทศไทยฯ ในโครงการโอลิมปิกวิชาการฯ ที่จะมาเล่าประสบการณ์สู่เส้นทางโครงการโอลิมปิกวิชาการและเคล็ดลับดีดี รวมทั้งมีกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกให้ลงมือปฏิบัติกันอีกด้วย  

                                                                      รูปภาพกิจกรรม


ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 

    ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2558 - 17 พฤษภาคม 2558 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยฯ ประจำปี 2558 มีรายชื่อเรียงตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

อ่านต่อ 


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าสอบภาคปฏิบัติการวิชาชีววิทยา ประจำปี 2558 

     ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสอบภาคปฏิบัติการวิชาชีววิทยา จำนวน 15 คน มีรายชื่อตามตัวอักษณดังต่อไปนี้

อ่านต่อ 


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมภาคปฏิบัติการ วิชาเคมี ประจำปี 2558 

     ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 และ วันที่ 8 - 31 มีนาคม 2558 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมภาคปฏิบัติการวิชาเคมี จำนวน 14 คน มีรายชื่อตามตัวอักษณดังต่อไปนี้

อ่านต่อ 


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 

     ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่่ 2 ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 มีนาคม 2558 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 คน มีรายชื่อตามตัวอักษณดังต่อไปนี้

อ่านต่อ 


ประชาสัมพันธ์งาน "Talent Mobility Fair 2015" 

       ขอเชิญอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย และข้าราชการ ร่วมงาน "Talent Mobility Fair 2015" เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน และกลไกการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

อ่านต่อ 


 กำหนดการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 

    สสวท. กำหนดลงทะเบียนเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 - 31 มีนาคม 2558 และระยที่ 2 ในวันที่ 16 - 30 เมษายน 2558 ณ ห้องสาขาโอลิมปิกวิชาการฯ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียน เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. 

     ดาวน์โหลดเอกสาร -->    เอกสารโรงเรียน    เอกสารเรียกตัวนักเรียน     ระเบียบการเข้าค่าย


ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี 2558 

    ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2557 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยฯ ประจำปี 2558 มีรายชื่อเรียงตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

อ่านต่อ 


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 

    ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์ มีรายชื่อเรียงตามตัวอักษณดังต่อไปนี้

อ่านต่อ 


กำหนดการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (12 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557)

    สสวท. กำหนดลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ ห้องสาขาโอลิมปิกวิชาการฯ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียน เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. 

     สำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ในปีที่ผ่านมา และมีความประสงค์จะกลับเข้าโครงการ ขอให้กรอกแบบแสดงความจำนงขอเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 และยื่นให้โรงเรียนรวบรวม และส่งรายชื่อ เพื่อขอเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าโครงการฯ ประจำปี 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร -->    จดหมายโรงเรียน      จดหมายนักเรียน      แบบแสดงความจำนง


คู่มือการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ

   ด้วยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พิจารณากำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

อ่านต่อ 


 ประกาศ เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

   ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้มีมติให้ประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยฯ ตั้งแต่การดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

อ่านต่อ 

สถิติการเยี่ยมชม

00165840
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
83
187
451
83
165840
Free business joomla templates