Home

งานพิธีมอมเกียรติบัตรผู้แทนประเทศไทยฯ และนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัเลือกฯ ประจำปี 2557 

       ด้วย สสวท. กำหนดจัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้แทนประเทศไทยฯ และนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกฯ ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม เวลา 15.30 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์สวีท ซอยสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยกำหนดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการ


ประกาศผลผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557 

   ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม - 3 เมษายน และ 17 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2557 นั้น คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทยฯ มีรายชื่อตามตัวอักษรดังต่อไปนี้  

วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าสอบภาคปฏิบัติการวิชาชีววิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557 

   ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2557 นั้น คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าสอบภาคปฏิบัติการวิชาชีววิทยา จำนวน 15 คน มีรายชื่อตามตัวอักษรดังต่อไปนี้ 

อ่านต่อ


 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมภาคปฏิบัติการวิชาเคมี และนักเรียนที่เข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการฯ  ครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 ประจำปี 2557

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีและคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มีนาคม 2557 มีรายชื่อตามตัวอักษรดังต่อไป

วิชาเคมี 

วิชาคอมพิวเตอร์ 


กำหนดการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 ประจำปี 2557

สสวท. กำหนดลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในวันที่ 16 เมษายน 2557 ณ ห้องสาขาโอลิมปิกวิชาการฯ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

สำหรับวิชาชีววิทยา  นักเรียนผู้มีสิทธิ์อบรมคัดเลือกชีวโอลิมปิก สสวท. ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 หัวข้อการอบรมเรื่อง Animal Physiology เรียนที่ห้อง 121 ตึกชีววิทยา 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในวันที่ 16 เมษายน 2557 ณ ห้องสาขาโอลิมปิกวิชาการฯ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ สสวท. สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในเวลา 08.00 - 08.30 น. ณ ห้อง 121 ตึกชีววิทยา 1 โดยติดต่อที่ ดร.สุนัดดา โยมญาติ เบอร์โทร 090 664 1933

**** นักเรียนที่พัก ณ หอพัก สสวท. ที่มาลงทะเบียนวันที่ 16 เมษายน 2557 รถบัสจะออกจาก สสวท. ไปเรียนที่จุฬา เวลา 07.30 น. ขอให้ตรงเวลาด้วยค่ะ


ประกาศผลผู้ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อรับทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 จำนวน 13 คน ตามรายชื่อดังต่อไป

อ่านต่อ 


ประกาศผลผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2557 

   ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 - 21 ธันวาคม 2556 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผูัแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2557 เข้าแข่งขัน ณ ประเทศสิงค์โปร์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 พฤษภาคม 2557 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

อ่านต่อ


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 

   ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 มีรายชื่อตามตัวอักษรในแต่ละวิชาดังเอกสารแนบ สำหรับวิชาเคมี คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้นักเรียนที่เข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ในเดือน ตุลาคม 2556 ทุกคน เข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ในเดือน มีนาคม 2557 

อ่านต่อ


 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IESO 2014 

   ด้วยมูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สพฐ. และ สสวท. จะรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อ่านต่อ


คู่มือการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ

   ด้วยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พิจารณากำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการ ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

อ่านต่อ 


 ประกาศ เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 

   ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้มีมติให้ประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยฯ ตั้งแต่การดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

อ่านต่อ 


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

   ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบบรับตรงของคณะ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

อ่านต่อ 


กำหนดการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

    สสวท. กำหนดลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ณ ห้องสาขาโอลิมปิกวิชาการฯ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียน เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. 

ดาวน์โหลดเอกสาร -->      จดหมายโรงเรียน              จดหมายผู้ปกครอง


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

   ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

อ่านต่อ 

สถิติการเยี่ยมชม

00096899
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
102
154
1273
4855
96899
Free business joomla templates