ตามที่ สสวท. กำหนดการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามกำหนดการแต่ละวิชาดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5-26 มีนาคม 2560 และ วันที่ 2-12 เมษายน 2560

วิชาคอมพิวเตอร์ จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5-30 มีนาคม 2560 และวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2560

วิชาเคมี จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 4 เมษายน 2560

วิชาชีววิทยา จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2560

วิชาฟิสิกส์ จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 5-31 มีนาคม 2560

ทั้งนี้  สสวท. ได้ส่งแบบตอบรับไปยังผู้ปกครองและหนังสืออนุญาตไปยังโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

เอกสารส่งไปถึงผู้ปกครอง จดหมายถึงผู้ปกครอง   เอกสารเรียกตัวอบรม(ผู้ปกครอง)2-60

เอกสารส่งไปถึงโรงเรียน   จดหมายถึงโรงเรียน       เอกสารเรียกตัวอบรม(โรงเรียน)2-60