สสวท. ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันด้านอวกาศ Youth Space Contest 2017 ภายใต้หัวข้อ “Future Space Homeland” ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Space Cooperation Organization – APSCO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างทัศนวิสัยแก่เด็กรุ่นใหม่ให้สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอวกาศ รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ระหว่างประเทศสมาชิก APSCO ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.apsco.int/AnnoucementOne.asp?ID=521 และส่งใบสมัครและผลงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 (ผู้ประสาน นายบรรพต สุขประพฤติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-141-6880 email: banpot.s@onde.go.th)