การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม 2560 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 สสวท. 

ขณะนี้ สสวท. ส่งหนังสือดังกล่าวไปยังโรงเรียนของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนด้วย ตามรายชื่อนักเรียนแต่ละวิชา และหากนักเรียนคนใด ชื่อ-นามสกุล-โรงเรียน ไม่ตรงกับใบรายชื่อ หรือย้ายโรงเรียน นักเรียนสามารถพิมพ์หนังสือและนำไปยื่นให้โรงเรียนที่ย้ายได้ และมาแจ้งเปลี่ยนรายชื่อโรงเรียนและแก้ไขชื่อได้ในวันที่มาปฐมนิเทศและลงทะเบียน

จดหมายแจ้งไปยังโรงเรียน   —> ดาวน์โหลด    รายชื่อนักเรียนปี 2561   รายชื่อนักเรียนปี 2560

จดหมายขออนุญาตผู้ปกครอง (สำหรับนักเรียนโครงการฯ ประจำปี 2561)  —> ดาวน์โหลด

จดหมายขออนุญาตผู้ปกครอง (สำหรับนักเรียนจากโครงการฯ ประจำปี 2560)   —> ดาวน์โหลด