การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 ตุลาคม 2561 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 สสวท. 

ขณะนี้ สสวท. ได้จัดส่งหนังสือขออนุญาตนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 ไปยังโรงเรียนของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลออนไลน์ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมนำมาในวันปฐมนิเทศและลงทะเบียน วันที่ 7 ตุลาคม 2561

จดหมายแจ้งพร้อมรายละเอียดไปยังโรงเรียน   —> ดาวน์โหลด