ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9–31 ตุลาคม 2560 วิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 และวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 10–31 ตุลาคม 2560 ไปแล้ว นั้น  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

สสวท. จะจัดอบรมเพิ่มเติมสำหรับการเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 โดยมีกำหนดการดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิชาคณิตศาตร์ จะจัดอบรม 2 ครั้ง ณ สสวท. ได้แก่

ครั้งที่ 1 วันที่ 18-25 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 12-23 มกราคม 2561

ครั้งที่ 2 วันที่ 8-11 มกราคม 2561 (ค่ายในสถานที่)

วิชาฟิสิกส์ จะจัดอบรม ตั้งแต่วันที่ 12-28 ธันวาคม 2560

วิชาเคมี จะจัดอบรมเดือนมีนาคม 2561 โดยจะแจ้งกำหนดการภายหลัง

วิชาคณิตศาสตร์    ประกาศ (.pdf)

วิชาเคมี ประกาศ (.pdf)

วิชาฟิสิกส์ ประกาศ (.pdf)