ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561 นั้น

บัดนี้ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเคมี

ปรากฎรายชื่อตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

วิชาคณิตศาสตร์          วิชาคอมพิวเตอร์          วิชาเคมี