การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 สสวท. 

เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

สสวท. ขอประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ให้มีผลตั้งแต่การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังประกาศแนบ