ประกาศผลการเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562 นั้น บัดนี้ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์ ปรากฎรายชื่อตามตัวอักษรดังแนบ