การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มีนาคม 2563 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 สสวท. 

ขณะนี้ สสวท. ได้จัดส่งหนังสือขออนุญาตนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ไปยังโรงเรียนของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลยืนยันการเข้าอบรมฯ ออนไลน์ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันที่ 8 มีนาคม 2563

จดหมายแจ้งพร้อมรายละเอียดไปยังโรงเรียน   —> ดาวน์โหลด
จดหมายแจ้งผู้ปกครอง –> วิชาคณิตศาสตร์   วิชาคอมพิวเตอร์   วิชาเคมี   วิชาฟิสิกส์