การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

สสวท. กำหนดการอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 นักเรียนในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนในวันที่ 3 มีนาคม 2562 และจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 31 เมษายน 2562  โดยขอให้นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561 นั้น บัดนี้ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเคมี ปรากฎรายชื่อตามตัวอักษรดังต่อไปนี้ วิชาคณิตศาสตร์          วิชาคอมพิวเตอร์          วิชาเคมี

เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สสวท.  ขอประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งเงื่อนไขนี้ มีผลเริ่มต้นตั้งแต่การดำเนินการโครงการฯ ประจำปีพุทธศักราช 2561  เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่แนบ