การรับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017

สสวท. ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จนถึงมหาวิทยาลัยปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตามรายละเอียดประกาศดังลิงค์แนบ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 ตุลาคม 2559 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์ มีรายชื่อตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like

สสวท. ได้พัฒนาข้อสอบ PISA Like ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดทำในรูปแบบ Computer based test ขอเชิญชวนคุณครูมาศึกษาข้อสอบ และเชิญชวนนักเรียนมาฝึกฝนการคิดวิเคราะห์

เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สสวท.  ขอประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งเงื่อนไขนี้ มีผลเริ่มต้นตั้งแต่การดำเนินการโครงการฯ ประจำปีพุทธศักราช 2561  เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่แนบ