การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ตามที่ สสวท. กำหนดการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามกำหนดการแต่ละวิชาดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี 2560

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังประกาศนี้

การรับสมัครนักศึกษาประสานงาน การแข่งขัน IOAA 2017

ด้วย มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผู้ประสานงาน (Liaison) โดยสามารถยื่นใบสมัครแบบออนไลน์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://ioaa2017.posn.or.th/liaison

การรับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017

สสวท. ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จนถึงมหาวิทยาลัยปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตามรายละเอียดประกาศดังลิงค์แนบ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 ตุลาคม 2559 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์ มีรายชื่อตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like

สสวท. ได้พัฒนาข้อสอบ PISA Like ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดทำในรูปแบบ Computer based test ขอเชิญชวนคุณครูมาศึกษาข้อสอบ และเชิญชวนนักเรียนมาฝึกฝนการคิดวิเคราะห์

เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สสวท.  ขอประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งเงื่อนไขนี้ มีผลเริ่มต้นตั้งแต่การดำเนินการโครงการฯ ประจำปีพุทธศักราช 2561  เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่แนบ

กำหนดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2560

โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2560 นี้ มีกำหนดการแข่งขันในแต่ละสาขา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่งใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 ตุลาคม 2559 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 สสวท.