ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561 นั้น บัดนี้ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเคมี ปรากฎรายชื่อตามตัวอักษรดังต่อไปนี้ วิชาคณิตศาสตร์          วิชาคอมพิวเตอร์          วิชาเคมี

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 ตุลาคม 2561 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 สสวท.