การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ตามที่ สสวท. กำหนดการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 2 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามกำหนดการแต่ละวิชาดังนี้