การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ และจัดสอบ ณ สสวท. โดย สสวท. กำหนดปฐมนิเทศ ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านโปรแกรม Zoom

ขณะนี้ สสวท. กำลังจัดส่งหนังสือขออนุญาตนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 ไปยังโรงเรียนของนักเรียน (วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์) โดยขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลออนไลน์ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เพื่อรายงานตัวและยืนยันการเข้าร่วมอบรม โดยอัพโหลดแบบอนุญาตการเข้าร่วมอบรมด้วย

จดหมายแจ้งพร้อมรายละเอียดไปยังโรงเรียน วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี  —> ดาวน์โหลด

จดหมายแจ้งพร้อมรายละเอียดไปยังโรงเรียน วิชาฟิสิกส์  —> ดาวน์โหลด