การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 16 พฤษาภคม 2564 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม รศ.ดร.นิดา สะเพียรชัย อาคาร  15 ปี ชั้น 3 สสวท.

ขณะนี้ สสวท. ได้จัดส่งหนังสือขออนุญาตนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ไปยังโรงเรียนของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลยืนยันการเข้าอบรมฯ ออนไลน์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 และเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันที่ 19 เมษายน 2564

จดหมายแจ้งพร้อมรายละเอียดไปยังโรงเรียน   —> ดาวน์โหลด
จดหมายแจ้งผู้ปกครอง –> วิชาคณิตศาสตร์   วิชาคอมพิวเตอร์   วิชาเคมี   วิชาฟิสิกส์