1. การสอบจะใช้เวลา 2 วัน การสอบภาคทฤษฎี 1 วัน และการสอบภาคปฏิบัติการอีก 1 วัน เวลาที่ใช้ในการสอบไม่ควรเกิน 4 ชั่วโมง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และไม่เกิน 5 ชั่วโมง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “เว้นแต่คณะกรรมการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ จะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามเหมาะสมของข้อสอบ”
 2. ข้อสอบภาคทฤษฎีประกอบด้วยข้อสอบสั้น 5-10 ข้อ และข้อสอบยาว 2-4 ข้อ ถ้าในกรณีที่ข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งถูกปฏิเสธโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ข้อสอบที่ถูกปฏิเสธไม่สามารถนำมาพิจารณาได้อีก และให้นำข้อสอบสำรองขึ้นมาพิจารณาแทน
 3. ในการสอบอนุญาตให้ผู้แข่งขันจัดหาอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพมาเอง และอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขพกพาแบบวิทยาศาสตร์ ที่ไม่มีโปรแกรมหรือสูตรต่างๆ หากการสอบมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ใดๆ ให้เจ้าภาพจัดสรรเวลาให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ฝึกฝนก่อนการสอบโดยเท่าเทียมกัน
 4. คณะกรรมการดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการของทุกศูนย์ที่เข้าแข่งขัน เป็นผู้กำหนดคะแนนข้อสอบ คะแนนเต็มของภาคทฤษฎี : การวิเคราะห์ข้อมูล : ภาคสังเกตการณ์ คือ 60 : 20 : 20
 5. เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะจะได้รับเกียรติบัตรและเกียรติคุณประกาศ ซึ่งจะพิจารณาจากระดับคะแนนที่ผู้แข่งขันทำได้ โดยถือค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของผู้แข่งขันทำได้คะแนนเป็นลำดับสูงสุด 3 คนแรก ไม่รวมคะแนนของสมาชิกเสริมในทีม เทียบเป็น 100% และมีเกณฑ์พิจารณา คือ
  • ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนสอบได้ตั้งแต่ 90% หรือมากกว่าได้รับรางวัลเหรียญทอง
  • ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนสอบได้ตั้งแต่ 78% ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 90% ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  • ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนสอบได้ตั้งแต่ 65% ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 78% ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
  • ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนสอบได้ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 65% ได้รับเกียรติคุณประกาศ
  • ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนสอบได้ต่ำกว่า 50% ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันคะแนนตามที่กล่าวข้างต้นที่เป็น 90%, 78%, 65% และ 50% ให้คำนวณโดยการปัดเศษทิ้งเพื่อให้ได้จำนวนเต็มค่าน้อยกว่าที่ใกล้เคียงค่าเดิมที่สุด ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัลคะแนนรวมภาคทฤษฎีสูงสุด คะแนนรวมภาคปฏิบัติการสูงสุด คะแนนรวมภาคสังเกตการณ์สูงสุด และรางวัลนักดาราศาสตร์หญิง (Women in Astronomy Award) รางวัลผู้ได้คะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 รางวัล และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 รางวัล