นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 จาก สสวท. จะได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาคุณสมบัติเฉพาะในการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย