1. กำหนดการสอบ 2 วัน ภาคทฤษฎี 1 วัน ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที และภาคปฏิบัติ 1 วัน ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
 2.  ข้อสอบภาคทฤษฎี 6 หัวข้อ ข้อสอบปรนัย 100 คะแนน และข้อสอบอัตนัย 100 คะแนน สำหรับข้อสอบภาคปฏิบัติ 4 หัวข้อ 100 คะแนน
 3. การออกข้อสอบ เมื่อประเทศที่มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันออกข้อสอบภาคทฤษฎีแล้ว ประเทศเจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา คัดเลือกข้อสอบ และปรับปรุง เพื่อสร้างเป็นข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน สำหรับข้อสอบภาคปฏิบัติ ประเทศเจ้าภาพมีสิทธิ์ในการเป็นผู้ออกข้อสอบ เพื่อความสะดวกต่อการใช้วัสดุและอุปกรณ์ของประเทศเจ้าภาพ ก่อนการแข่งขันผู้ควบคุมทีมของแต่ละประเทศ จะแปลข้อสอบเป็นภาษาท้องถิ่นของตนเอง
 4. การตรวจข้อสอบ ประเทศเจ้าภาพจัดตั้งกรรมการตรวจข้อสอบของผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมของแต่ละประเทศ จะพิจารณาคะแนนของนักเรียนที่ประเทศเจ้าภาพได้ตรวจเสร็จแล้ว ว่ามีการให้คะแนนผิดพลาดหรือไม่ โดยแฉพาะอย่างยิ่ง ภาคปฏิบัติ หากมีข้อผิดพลาดจากการตรวจ หัวหน้าทีมก็สามารถโต้แย้งกับประเทศเจ้าภาพได้
 5. เกณฑ์การตัดสินรางวัล อัตราส่วนเหรียญทอง : เหรียญเงิน : เหรียญทองแดง = 10 : 20 : 30 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ
 6. ภาษาที่ใช้ 2 ภาษา คือ อังกฤษและรัสเซีย
 7. International Jury หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ควบคุมนักเรียนไปแข่งขัน จะทำหน้าที่ International Jury มีหน้าที่ ดังนี้1. ร่วมพิจารณาข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน
  2. แปลข้อสอบเป็นภาษาท้องถิ่น
  3. แปลคำตอบของนักเรียนเป็นภาษาที่กำหนด
  4. ร่วมพิจารณาตัดสินผลการแข่งขัน