การประกาศผลการเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น บัดนี้ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์ ปรากฎรายชื่อตามตัวอักษรดังประกาศแนบ

การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 16 พฤษาภคม 2564 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม รศ.ดร.นิดา สะเพียรชัย อาคาร  15 ปี ชั้น 3 สสวท. ขณะนี้ สสวท. ได้จัดส่งหนังสือขออนุญาตนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่

การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

การอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ และจัดสอบ ณ สสวท. โดย สสวท. กำหนดปฐมนิเทศ ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านโปรแกรม Zoom ขณะนี้ สสวท. กำลังจัดส่งหนังสือขออนุญาตนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 ไปยังโรงเรียนของนักเรียน

การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มีนาคม 2563 โดย สสวท. กำหนดลงทะเบียนและปฐมนิเทศในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายโอลิมปิกวิชาการฯ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 2 สสวท.  ขณะนี้ สสวท. ได้จัดส่งหนังสือขออนุญาตนักเรียนเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ไปยังโรงเรียนของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลยืนยันการเข้าอบรมฯ ออนไลน์ ภายในวันที่

ประกาศผลการเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

ตามที่ สสวท. และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562 นั้น บัดนี้ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์ ปรากฎรายชื่อตามตัวอักษรดังแนบ

เงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

สสวท. ขอประกาศเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ให้มีผลตั้งแต่การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังประกาศแนบ