1. การแข่งขันต้องมีระยะเวลา 2 วัน วันละ 2 ข้อ ใช้เวลาวันละ 5 ชั่วโมง
  2. เจ้าภาพปัจจุบันควรให้ผู้เข้าแข่งขันได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและสภาพแวดล้อมเชิงเทคนิค หรืออุปกรณ์ที่เทียบเท่า ก่อนหน้าวันจัดการแข่งขัน
  3. คณะกรรมการต้องเสนอกระบวนการแข่งขัน กระบวนการตัดสิน และโจทย์การแข่งขันที่พิมพ์ออกมาแล้วต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ตามความเหมาะสมเพื่อรับการอนุมัติ
  4. ข้อสอบ ทุกประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันส่งโจทย์ปัญหา 1 – 2 ข้อ พร้อมเฉลยโดยใช้ภาษากลาง แล้วคณะกรรมการกลางวิชาการนานาชาติ (International Scientific Committee) จะคัดเลือกข้อสอบไว้ 6 ข้อ จากนั้นผู้ควบคุมทีมแต่ละประเทศ แปลเป็นภาษาท้องถิ่นของตนเอง
  5. ผู้เข้าแข่งขันต้องแก้โจทย์การแข่งขันที่กำหนดให้ โดยใช้เอกสารที่ได้รับอนุญาตตามกระบวนการแข่งขัน ไม่ควรมีการสื่อสารหรือข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกระบวนการแข่งขัน
  6. ระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องทำงานแยกกันที่โต๊ะซึ่งมีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม มีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการแข่งขัน (ที่แปลมาแล้วถ้าจำเป็น) อุปกรณ์การเขียน และกระดาษ
  7. ภาษาที่ใช้ในการแข่งขัน คือ อังกฤษ และรัสเซีย
  8. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ไม่บังคับ ขอให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง เช่น ภาษา C หรือ Pascal
  9. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เป็นระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  10. การตรวจข้อสอบ เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน จะมีการตรวจข้อสอบให้แล้วเสร็จในวันเดียวกับที่แข่งขัน โดยกรรมการจากประเทศเจ้าภาพ และหัวหน้าทีมของแต่ละประเทศ
  11. เกณฑ์การตัดสินรางวัล จำนวนนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลรวมกัน ต้องไม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด และจะต้องคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด อัตราส่วน เหรียญทอง : เหรียญเงิน : เหรียญทองแดง = 1 : 2 : 3 แต่สามารถปรับได้ตามมติของคณะกรรมการกลาง