เว็บไชต์หลักของสสวท.

www.ipst.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ Call Center 0-2335-5222, 0-2392-4021 ต่อ 2201-2207