ตามที่ สสวท. และมูลนิธิ สอวน. ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ และอบรมคัดเลือกนักเรียน เพื่อให้ได้ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ ประเทศเจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน นั้น

สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนในแต่ละค่าย สสวท. ได้เผยแพร่ข้อสอบการคัดเลือกนักเรียนในแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1.วิชาฟิสิกส์

ประจำปี พ.ศ. 2561                    ประจำปี พ.ศ. 2562

1.1 การสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1           ดาวน์โหลด                                ดาวน์โหลด

1.2 การสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2          ดาวน์โหลด