ปี รายชื่อผู้แทนประเทศ รางวัลที่ได้รับ โรงเรียน
2532 นายไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ เหรียญทองแดง หาดใหญ่วิทยาลัย
นายพัฒน์พงศ์ เหล่าสุวรรณ เกียรติคุณประกาศ ขอนแก่นวิทยาลัย
นายสมพร ชาญประจักษ์วณิช เกียรติคุณประกาศ เตรียมอุดมศึกษา
นายราชวัติ ดาโรจน์ เบ็ญจะมะมหาราช
นายศิริพงศ์ อติพันธ์ คณะราษฎรบำรุง ยะลา
นายสุบิน เลี้ยงพันธุ์สกุล หาดใหญ่วิทยาลัย
2533 นายไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ เหรียญทองแดง หาดใหญ่วิทยาลัย
นายศิโรฒ สุขเปรม เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายศิริพงศ์ อติพันธ์ เกียรติคุณประกาศ คณะราษฎรบำรุง ยะลา
นายสุนทร อรอินทร์ เกียรติคุณประกาศ แก่นนครวิทยาลัย
นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
นายเจน จูฑา เตรียมอุดมศึกษา
2534 นายศิโรฒ สุขเปรม เหรียญเงิน สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายสุนทร อรอินทร์ เหรียญทองแดง แก่นนครวิทยาลัย
นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท เกียรติคุณประกาศ สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
นายพินัย ลินวงศ์ เกียรติคุณประกาศ เตรียมอุดมศึกษา
นายวสุวัชร จันทน์แดง เกียรติคุณประกาศ มงฟอร์ตวิทยาลัย
นายเสรี สาธุกิจชัย เตรียมอุดมศึกษา
2535 นายพินัย ลินวงศ์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายคำรณ เมฆฉาย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นายจรูญ รุ่งอมรรัตน์ มัธยมฐานบินกำแพงแสน
นายณัฐวุฒิ เรืองพงศ์กาญจนา เตรียมอุดมศึกษา
นายธนพงษ์ โพธิปิติ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายสมรัตน์ จิรวณิชย์สกุล เทพศิรินทร์
2536 นายกรกฎ เชาวะวณิช เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายพิชัย เกรียงศักดิ์เจริญ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายกฤษกร เหลืองวิไล สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์ เตรียมอุดมศึกษา
นายไพศาล เตชจารุวงศ์ เตรียมอุดมศึกษา
นายวรเดช พัทยาวรรณ นครสวรรค์
2537 นายกรกฎ เชาวะวณิช เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายจิตติชัย รุจนกนกนาฏ เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายกิติศักดิ์ ศรีนฤพัฒน์ เกียรติคุณประกาศ เตรียมอุดมศึกษา
นายสุเมธ เกตุศรี มหาวชิราวุธ
นายองอาจ สุภัคชูกุล เตรียมอุดมศึกษา
2538 นายสุจินต์ คมฤทัย เหรียญเงิน ราชสีมาวิทยาลัย
นายภาณุ ชัยชนะวงศ์ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายอุดมศักดิ์ ใช้ศรีทอง เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายโสปนันท์ พิบูลย์รัตนกิจ เกียรติคุณประกาศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายนภจักร ผาสุกวานิช เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
นายวีรพงษ์ จารุพูนผล สวนกุหลาบวิทยาลัย
2539 นายไพศาข์ สีเหลืองสวัสดิ์ เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายณัฐวุฒิ จันทร์วานิชสกุล เกียรติคุณประกาศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายวิสันต์ อิ่มฤทัยเจริญโชค เกียรติคุณประกาศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายวรวุฒิ แซ่ก๊ก สาธิต ม.อ. ปัตตานี
นายธวัชชัย รังษีหิรัญรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายอุกฤษฎ์ มั่นคง มงฟอร์ตวิทยาลัย
2540 นายวิเชียร ดาวรุ่งโรจน์ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
  นายณัฐพงษ์ อัตระผดุง เกียรติคุณประกาศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นายธนกร เจณณวาสิน เกียรติคุณประกาศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นายลีฬหพงศ์ นาวารวงศ์ เกียรติคุณประกาศ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นายศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ เกียรติคุณประกาศ เตรียมอุดมศึกษา
นายสราวุธ วัฒนปานี ราชสีมาวิทยาลัย
2541 นายปรัชญา ภัสสรานนท์ เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายสมบูรณ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายสมยศ อัสสมงคล เกียรติคุณประกาศ เตรียมอุดมศึกษา
นายปริญญา เฉลิมสุข สุรศักดิ์มนตรี
นายวัชริศร์ จิระวีรานุวัตต์ เตรียมอุดมศึกษา
นายศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ เตรียมอุดมศึกษา
2542 นายต้นคิด จันทรัศมี เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายวิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายสมบูรณ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
  นายจิรพัชร์ เมธเศรษฐ์ สามเสนวิทยาลัย
นายโยธิน รักวงษ์ไทย สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายวัชริศร์ จิระวีรานุวัตต์ เตรียมอุดมศึกษา
2543 นายสมบูรณ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ เหรียญเงิน LOOMIS-CHAFEE
  นายเพชร มโนหาญ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายโยธิน รักวงษ์ไทย เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายวิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
  นายเฉลิมพงษ์ วรวรรณโณทัย เบ็ญจะมะมหาราช
นายเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร เตรียมอุดมศึกษา
2544 นายปวิธ แสงจันทร์ เหรียญเงิน สวนกุหลาบวิทยาลัย
  นายวิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ เหรียญเงิน สวนกุหลาบวิทยาลัย
นางสาวกัลยา สร้อยอาภรณ์ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายนที ปิติวรรณ เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายฐิติเดช อุจจธรรมรัตน์ เตรียมอุดมศึกษา
นายสิระ ศรีสวัสดิ์ เตรียมอุดมศึกษา
2545 นายธนสิน นำไพศาล เหรียญเงิน สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายธีรสรรค์ ขันธวิทย์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายนที ปิติวรรณ เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายสิระ ศรีสวัสดิ์ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายปฐมพงษ์ อึ๊งประเสริฐ เกียรติคุณประกาศ เตรียมอุดมศึกษา
  นายพงศ์พล เรือนคง เกียรติคุณประกาศ นครสวรรค์
2546 นายธนสิน นำไพศาล เหรียญทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายสิระ ศรีสวัสดิ์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายธีรสรรค์ ขันธวิทย์ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายนที ปิติวรรณ เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายศรันย์ อาฮูยา เกียรติคุณประกาศ มงฟอร์ตวิทยาลัย
2547 นายณัฐ เพชระบูรณิน เหรียญทองแดง มหิดลวิทยานุสรณ์
  นายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ ตรงศิริวัฒน์ เหรียญทองแดง สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายศรันย์ อาฮูยา เหรียญทองแดง มงฟอร์ตวิทยาลัย
นายณภัทร รุจีรไพบูลย์ เกียรติคุณประกาศ มหิดลวิทยานุสรณ์
นายภวัต เตชะพงศ์ธาดา เกียรติคุณประกาศ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2548 นายณภัทร รุจีรไพบูลย์ เกียรติคุณประกาศ มหิดลวิทยานุสรณ์
  นายศรันย์ อาฮูยา เหรียญทองแดง มงฟอร์ตวิทยาลัย
  นายนิธิ รุ่งธนาภิรมย์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายภูมิพงศ์ วัฒนะประกรณ์กุล เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ภาสุภัทร เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายวุฒิศักดิ์ ตรงศิริวัฒน์ เหรียญเงิน สวนกุหลาบวิทยาลัย
2549 นายภูมิพงศ์ วัฒนะประกรณ์กุล เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
  นายธีระเดช กิตติภัสสร เหรียญเงิน สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
นายธีรวุฒิ วรรณะพาหุณ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายภาณุพงศ์ ภาสุภัทร เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายธนวิต แซ่ซือ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นางสาวสริตา บุณย์ศุภา เหรียญทองแดง มหิดลวิทยานุสรณ์
2550 นายภาณุพงศ์ ภาสุภัทร เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
นายพศิน มนูรังษี เหรียญเงิน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายวิชญ์ ฮึงวัฒนากุล เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายสุธี เรืองวิเศษ เหรียญเงิน สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
นายพชรพล สุเทพารักษ์ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายวรัตถ์ สุขสมปอง เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
2551 นายพศิน มนูรังษี เหรียญทอง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  นายวรัตถ์ สุขสมปอง เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
  นายปยุต พันธวงศ์เดชา เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายพชรพล สุเทพารักษ์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายศุภณัฐ คำตื้อ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายสุธี เรืองวิเศษ เหรียญเงิน สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
2552 นายสุธี เรืองวิเศษ เหรียญทอง สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
นายธนาตย์ คุรุธัช เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายนิปุณ ปิติมานะอารี เหรียญเงิน สาธิตมศว. ปทุมวัน
นายพงศ์ภัค ภูมิวัฒน์ เหรียญเงิน อัสสัมชัญบางรัก
นายภควุฒิ จิรดิลก เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายศุภณัฐ คำตื้อ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
2553 นายนิปุณ ปิติมานะอารี เหรียญทอง สาธิตมศว. ปทุมวัน
นายธนาตย์ คุรุธัช เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายพงศ์ภัค ภูมิวัฒน์ เหรียญเงิน อัสสัมชัญบางรัก
นายภควุฒิ จิรดิลก เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายวิจิต ยังจิตร เหรียญเงิน มหิดลวิทยานุสรณ์
  นายศุภณัฐ คำตื้อ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
2554 นายธนาตย์ คุรุธัช เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
นายนิปุณ ปิติมานะอารี เหรียญทอง สาธิตมศว. ปทุมวัน
นายวิจิต ยังจิตร เหรียญทอง มหิดลวิทยานุสรณ์
นายนิพิฐ เจริญงาม เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
  นายภควุฒิ จิรดิลก เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายธีรวัจน์ พุทธิศักดิ์แสง เหรียญทองแดง สาธิตมศว. ปทุมวัน
2555 นายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์ เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
นายนิปุณ ปิติมานะอารี เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
นายภควุฒิ จิรดิลก เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
นายณัฐ โสธนะพันธุ์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายนิพิฐ เจริญงาม เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายวีรชัย นีรนาทวงศ์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
2556 นายนิปุณ ปิติมานะอารี เหรียญทอง สาธิตมศว. ปทุมวัน
นายกฤตกร กานติกูล เหรียญเงิน สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
นายภูสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิบูลย์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายวีรชัย นีรนาทวงศ์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายธนัท โกมลสิริภักดี เหรียญทองแดง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2557 นายกฤตกร กานติกูล เหรียญเงิน สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
นายภูสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิบูลย์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายศิวกร สงวนหมู่ เหรียญเงิน มหิดลวิทยานุสรณ์
นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
นายธนัท โกมลสิริภักดี เหรียญทองแดง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายธีร์  งามแสงรัตน์ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
2558 เด็กชายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์ เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
  นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
  นายธีร์ งามแสงรัตน์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
  นายพชร เศวตมาลย์ เหรียญเงิน เตรียมอุดมศึกษา
  นายศิวกร สงวนหมู่ เหรียญเงิน มหิดลวิทยานุสรณ์
  นายทัชชนก คำพิทักษ์ เหรียญทองแดง สาธิตม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
2559 นายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
  นายพชร เศวตมาลย์ เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
  นายเชษฐ์พงศ์ภัช บูรณศิลป์ เหรียญเงิน สวนกุหลาบวิทยาลัย
  นายศิวกร สงวนหมู่ เหรียญเงิน มหิดลวิทยานุสรณ์
  นายสุชาครีย์ ชื่อลือชา เหรียญทองแดง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  นายตรีทเศศ วิวิธวร เกียรติคุณประกาศ เตรียมอุดมศึกษา
2560 นายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
นายณฐกร  กิตติสุทธิ์ เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
นายพสิษฐ์  จินดานุวัฒน์ เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา
นายณฐนนท์  อัครภาพ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายศิวกร  เฟื่องกวินสมบัติ เหรียญทองแดง เตรียมอุดมศึกษา
นายตรีทเศศ วิวิธวร เกียรติคุณประกาศ เตรียมอุดมศึกษา