1. การสอบแบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคปรนัย และภาคอัตนัย
    ภาคปรนัย ข้อสอบครอบคลุมทุกเรื่อง ใช้เวลา 3 ชั่วโมง นักเรียนต้องใช้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
    ภาคอัตนัย ข้อสอบจะเป็นแบบบูรณาการครอบคลุมทุกเรื่อง ใช้เวลาสอบ 4 ชั่วโมง นักเรียนต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอัตราส่วนคะแนนภาคปรนัยต่อภาคอัตนัย เป็น 1 : 2 คณะกรรมการจาก ศูนย์ สอวน. ส่งข้อสอบพร้อมเฉลยให้กรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน. เพื่อคัดเลือก ปรับแก้ข้อสอบ และออกเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อสอบได้มาตรฐานสากลอาจารย์ของแต่ละศูนย์มีโอกาสได้ร่วมพิจารณา
  2. การตรวจข้อสอบ หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ควบคุมนักเรียน ตรวจข้อสอบผู้เข้าร่วมการแข่งขันในประเทศของตนเอง แล้วนำไปอภิปรายกับกรรมการที่เป็น Coordinator เพื่อตกลงคะแนนที่จะให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละคนในแต่ละข้อ (Coordinator แต่ละข้อ จะมี 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน หัวหน้าผู้ควบคุมนักเรียน จะเลือกตกลงกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) เมื่อตกลงได้แล้ว หัวหน้าผู้ควบคุมนักเรียน จะต้องลงชื่อยอมรับคะแนน
  3. เกณฑ์การตัดสินรางวัล อัตราส่วนเหรียญทอง : เหรียญเงิน : เหรียญทองแดง = 1 : 2 : 3 และเมื่อรวมทุกคนที่ได้รับเหรียญรางวัลแล้ว ต้องไม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติคุณประกาศ ให้กับนักเรียนที่ทำข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งได้ถูกต้องสมบูรณ์ แต่คะแนนรวมไม่ถึงเกณฑ์ได้รับเหรียญรางวัล และนักเรียนที่มีคะแนนอันดับที่ 1- 25 จะได้รับการคัดเลือกส่งเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต่อไป