โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน ดังนี้

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. สาขาชีววิทยา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. สมาคมเคมี
7. สมาคมฟิสิกส์ไทย
8. คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
9. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
10. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. องค์กรเอกชน