1. การสอบจะใช้เวลา 2 วัน การสอบภาคทฤษฎี 1 วัน คะแนนเต็ม 30 คะแนน และการสอบภาคปฏิบัติอีก 1 วัน คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยแต่ละภาคใช้เวลาในการทำข้อสอบ ภาคละ 4 ชั่วโมง
 2. ข้อสอบ ประเทศเจ้าภาพเป็นผู้ออกข้อสอบทั้งหมดแล้วให้กรรมการระหว่างประเทศเป็นผู้พิจารณา เมื่อข้อสอบได้รับการพิจารณาและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลทีมแต่ละประเทศ จะแปลข้อสอบเป็นภาษาท้องถิ่นของตนเอง นักเรียนจะได้ข้อสอบที่เป็นภาษาของตนเอง และอาจได้ข้อสอบภาษาอังกฤษด้วย กรรมการระหว่างประเทศ (International Board) ประกอบด้วย หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
 3. ในการทำข้อสอบ ผู้แข่งขันสามารถใช้ อุปกรณ์สำหรับการวาดรูปได้ โดยผู้แข่งขันต้องจัดหามาเอง ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขพกพาแบบตั้งโปรแกรมสูตรทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ใด ๆ เข้าห้องสอบ
 4. การตรวจข้อสอบ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้ตรวจข้อสอบ ตามเกณฑ์ที่ได้ประชุมตกลงกันไว้ จากนั้นผู้ดูแลทีมแต่ละทีม จะตรวจให้คะแนนอีกครั้ง ถ้าพบว่ามีการให้คะแนนไม่เหมาะสม ก็สามารถชี้แจง เพื่อปรับคะแนนเพิ่มได้
 5. เกณฑ์การตัดสินรางวัล
  1. ก่อนปี พ.ศ. 2545 คะแนนเฉลี่ยของผู้ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็น 100% แล้วปรับคะแนนดิบของผู้เข้าแข่งขันทุกคนเป็นร้อยละ
   • ผู้ได้คะแนนตั้งแต่ 90% ได้เหรียญทอง
   • ผู้ได้คะแนนช่วง 78 – 89% ได้เหรียญเงิน
   • ผู้ได้คะแนนช่วง 65 – 77% ได้เหรียญทองแดง
   • ผู้ได้คะแนนช่วง 50 – 64% ได้รับเกียรติคุณประกาศคะแนนตามที่กล่าวข้างต้นที่เป็น 90%, 78%, 65% และ 50% ให้คำนวณโดยการปัดเศษทิ้งเพื่อให้ได้จำนวนเต็มค่าน้อยกว่าที่ใกล้เคียงค่าเดิมที่สุด ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุด จะได้รับรางวัลพิเศษ ศูนย์เจ้าภาพสามารถให้รางวัลพิเศษอื่นได้ตามที่เห็นสมควร
  2. เกณฑ์การตัดสินที่เปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2545
   • 6% แรกของผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
   • 12% ของผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนถัดมา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
   • 18% ของผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนถัดมา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
   • 24% ของผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนถัดมา ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ
  3. เกณฑ์การตัดสินที่เปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ.2551
   • 8% แรกของผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
   • 17% ของผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนถัดมา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
   • 25% ของผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนถัดมา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
   • 17% ของผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนถัดมา ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ
 6. ภาษาที่ใช้ มี 2 ภาษา คือ อังกฤษและรัสเซีย