1. การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ (มูลนิธิ สอวน. ดำเนินการ)
  1. การรับสมัครโดยศูนย์ สอวน.
  2. การสอบคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.
  3. การเข้าค่าย สอวน. แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
   1. การเข้าค่าย ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม)
   2. การเข้าค่าย ครั้งที่ 2 (เดือนมีนาคม)
 2. การแข่งขันระดับชาติ (มูลนิธิ สอวน. ดำเนินการ)
  1. การแข่งขันระดับชาติ (เดือนเมษายน) วิชาคณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ , เคมี และฟิสิกส์
  2. การแข่งขันระดับชาติ (เดือนตุลาคม) เฉพาะวิชาชีววิทยา
 3. การอบรมให้ความรู้ แล้วคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย (สสวท. ดำเนินการ)
  1. การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 เข้ารับการอบรม 3 สัปดาห์ ประมาณสัปดาห์ที่ 3 – 4 ของเดือนตุลาคมและสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน
  2. การอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 2 แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
   1. ระยะที่ 1 เข้ารับการอบรมประมาณ 3 สัปดาห์ ประมาณสัปดาห์ที่  2 – 4 ของเดือนมีนาคม
   2. ระยะที่ 2 เข้ารับการอบรมประมาณ 2 สัปดาห์ ประมาณสัปดาห์ที่ 3 – 4 ของเดือนเมษายน
  3. การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
   1. วิชาคณิตศาสตร์ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ฯ จำนวน 6 คน
   2. วิชาฟิสิกส์ คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ฯ จำนวน 5 คน
   3. วิชาคอมพิวเตอร์ เคมี และชีววิทยา คัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ฯ วิชาละ 4 คน
  4. การเดินทางไปแข่งขันระหว่างประเทศ (สสวท. ดำเนินการ)
   1. เดือนกรกฎาคม แข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์
   2. เดือนสิงหาคม แข่งขันวิชาคอมพิวเตอร์
   3. การอบรมให้ความรู้ แล้วคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย (สสวท. ดำเนินการ)
   4. การเดินทางไปแข่งขันระหว่างประเทศ (สสวท. ดำเนินการ)

 

pro1

pro2

pro4

 

 


หมายเหตุ
วิชาฟิสิกส์จะคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ฯ ไปแข่งขัน 2 ครั้ง ดังนี้

 1. การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ฯ ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย จำนวน 8 คน
 2. จากผลการคัดเลือกในข้อ 1 จะพิจารณาคัดเลือกเหลือผู้แทนประเทศไทย ฯ ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จำนวน 5 คน