1. เกณฑ์การตัดสินของผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ศึกษา ณ ต่างประเทศ
  1. ระดับปริญญาตรี
   (1) ผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   (2) เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  2. ระดับปริญญาโท
   (1) ผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   (2) เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
  3. ระดับปริญญาเอก
   ผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยจำนวนหน่วยกิตปกติ
   การยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว อาจทำได้ถ้าได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ สำหรับกรณีลงทะเบียนเรียนแบบทำวิจัยเพียงอย่างเดียว ให้ใช้หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสถานศึกษาเดิมและสถานศึกษาใหม่ หรือหนังสือสนับสนุนของมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาให้ทุนศึกษาต่อ
 2. เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษา จะต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุนในหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ในกรณีนับเวลาการปฏิบัติงานตอบแทนทุนการศึกษารวมแล้วเกิน 10 ปี ให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 3. ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐ หน่วยงาน วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ แต่หากปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยของเอกชนหรือมหาวิทยาลัยของเอกชน ที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งหน่วยงานวิจัยของเอกชนหรือมหาวิทยาลัยของเอกชนนั้น ต้องตั้งกองทุนชดเชยเป็นจำนวนเงินตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ กำหนด
 4. หากผู้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา ต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปทั้งสิ้น เป็น 1 เท่าของจำนวนเงินทั้งหมดที่รับไป