1.การให้ทุนการศึกษาและการดูแลผู้รับทุนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

โครงการนี้จะให้ทุนแก่นักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่ตนเป็นผู้แทนไปแข่งขัน โดยระดับปริญญาตรีให้ศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และระดับปริญญาโท-เอก สามารถศึกษาต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนรับทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ

 

ทั้งนี้ การศึกษาต่อต่างประเทศดังกล่าวนั้น จะจัดให้ผู้รับทุนไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆ เพื่อ จะได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งประเทศในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย การให้ทุนการศึกษาจะเป็นไปตามระเบียบนักเรียนทุนรัฐบาลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับสูงและสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด

 

หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ จะได้รับทุนต่อเนื่องเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศจนถึงระดับปริญญาเอกในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ เห็นชอบ ในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเลือกเรียนสาขาตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษของตน มุ่งศึกษาและทำวิจัยในเรื่องที่จะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการทำงานวิจัยและพัฒนาตามความต้องการของประเทศ

 

ระหว่างการศึกษาในต่างประเทศนั้น อาจจะมีคณาจารย์อาวุโสจากประเทศไทยไปดูแลติดตามผลและให้คำปรึกษาเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงมีการเชิญผู้รับทุนกลับมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศ และมีการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาต่อและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อความต่อเนื่องของงานวิจัยที่ผู้รับทุนศึกษากับงานที่จะกลับมาทำเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับสูง สามารถสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนดตามระเบียบของสำนักงาน ก.พ. และมีผลงานวิจัยที่ดีเยี่ยม ได้รับการยอมรับให้นำลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้ว หากประสงค์จะทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนทุกคนจะได้รับอนุญาตทำวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกเป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัย ซึ่งงานวิจัยที่ทำจะต้องเป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับงานที่จะกลับมาทำเมื่อสำเร็จการศึกษา


2. การสร้างโอกาสในการผูกพันเข้าทำงานและการศึกษาดูงานก่อนสำเร็จการศึกษา

ผู้รับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ผู้รับทุนสนใจ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ได้ประสานให้ปฏิบัติงานได้ เพื่อให้เห็นบรรยากาศการทำงานในหน่วยงานนั้น ได้รู้จักเพื่อนร่วมงานอาวุโส และคณาจารย์ รวมทั้งได้แนวทางที่ชัดเจนในการทำวิจัยขณะศึกษาอยู่และหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งมีโอกาสได้เลือกทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษของตนและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศด้วย โดย สสวท. จะประสานงานกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างใกล้ชิด เพื่อวางโครงการรองรับเมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษากลับมา


3. การทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และหรือจบการวิจัยระดับหลังปริญญาเอกแล้ว
ผู้รับทุนจะกลับมาเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์ในหน่วยงานต้นสังกัด โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สอนนิสิต นักศึกษา และทำงานวิจัยในสาขาที่ตนมีประสบการณ์ตรง ในเรื่องที่เป็นความต้องการของประเทศ และหน่วยงานต้นสังกัดที่เตรียมพร้อมรองรับแล้ว


 

4.การสร้างสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน

เยาวชนที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษซึ่งจบการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นนำของโลก ในสาขาที่เป็นไปตามความต้องการของประเทศเหล่านี้ ควรมีสิ่งจูงใจอย่างเพียงพอเพื่อรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่ในระบบ โดยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้น เมื่อเยาวชนเหล่านี้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาปฏิบัติงาน หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดหาสิ่งตอบแทนเป็นพิเศษให้ด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยสามารถขอทุนวิจัยจาก สสวท. ได้หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
ทั้งนี้ สสวท. จะตั้งทุนสนับสนุนการวิจัย (research fund) เน้นการสนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีหน่วยงานรองรับแล้ว และในช่วงแรกของการทำงานยังไม่สามารถหา
ทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากแหล่งทุนอื่นได้ โดยให้ผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาและมีหน่วยงานปฏิบัติงานตอบแทนทุนแล้ว เขียนโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เสนอให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ พิจารณา การสนับสนุนทุนวิจัยจะพิจารณาตามโครงการวิจัยที่นำเสนอ ถัวเฉลี่ยโครงการละประมาณ ๑ ล้านบาท ภายในกรอบระยะเวลาทำงานวิจัย ๒–๓ ปี งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องเป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบ (impact) ต่อการพัฒนาประเทศ มีมาตรฐานทางวิชาการสูง และสอดคล้องกับแผนงานวิจัยของประเทศ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานวิจัยโครงการต่อๆ ไป