คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ

 1. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
 2. ในกรณีที่ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1 สละสิทธิ์และมีทุนเหลือ ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้รับทุน ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกค่ายสุดท้าย ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกวิชาชีววิทยา
 3. ผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
 4. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน
 5. ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 6.  มีศีลธรรม และความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตนสังกัดและอาจารย์หัวหน้าทีมที่ตนไปแข่งขัน และรายงานความประพฤติขณะเข้ารับการอบรมและช่วงแข่งขันจากคณะอนุกรรมการดำเนินการแต่ละสาขาวิชา
 7. ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ
 8. ต้องผ่านการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ กำหนด

 


เกณฑ์การตัดสินของผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการฯ ศึกษา ณ ต่างประเทศ

 1. ระดับปริญญาตรี
  (1) ผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  (2) เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 2. ระดับปริญญาโท
  (1) ผู้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  (2) เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
 3. ระดับปริญญาเอก
  ผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยจำนวนหน่วยกิตปกติ

 

การยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว อาจทำได้ถ้าได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดนโยบาย การดำเนินงานทุนโอลิมปิกวิชาการฯ สำหรับกรณีลงทะเบียนเรียนแบบทำวิจัยเพียงอย่างเดียว ให้ใช้หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสถานศึกษาเดิมและสถานศึกษาใหม่ หรือหนังสือสนับสนุนของมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาให้ทุนศึกษาต่อ